Statut

Statut Fundacji Rozwoju Nitka

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

 1. Fundacja Rozwoju Nitka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Alicję Skrzypiec, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 14 marca 2014 roku, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bełchatów.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§5

Ministrem właściwym, ze względu na cel Fundacji, jest minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, ochronę i promocję zdrowa psychofizycznego, działania kulturalne, oświatowe oraz działania na rzecz osób potrzebujących.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Działania nieodpłatne:

 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, kursów i innych form edukacyjnych;
 2. Prowadzenie programów terapeutycznych i profilaktycznych z zakresu zdrowia psychofizycznego m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia, psychoterapię, coaching i inne konsultacje specjalistyczne;
 3. Organizowanie działań twórczych i kulturalnych w tym: wystaw, festiwali, przedstawień, koncertów, konkursów i innego rodzaju imprez;
 4. Organizowanie akcji edukacyjnych i imprez masowych;
 5. Wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, tworzenie grup twórczych oraz podejmowanie inicjatyw wspierających twórczy rozwój;
 6. Organizowanie opieki, czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 7. Prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 8. Wykorzystywanie technik multimedialnych, zwłaszcza Internetu, w celach edukacyjnych i rozpowszechniania wiedzy zbieżnej z celami Fundacji;
 9. Organizowanie porad prawnych, obywatelskich i innych w zależności od potrzeby osób, którym Fundacja udziela wsparcia;
 10. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
 11. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 12. Organizowanie pomocy społecznej, poprzez zdobywanie i przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji;
 13. Promocję, wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz społeczności lokalnych, a także wspieranie osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego;
 14. Promocję i organizację wolontariatu;
 15. Inne działania na rzecz kultury, edukacji i rozwoju osobistego;
 16. Organizowanie różnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

§8

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§9

Sfera działań publicznych, w ramach, których działa Fundacja, obejmuje zadania w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Ochrony i promocji zdrowia;
 3. Działalności charytatywnej;
 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. Turystyki i krajoznawstwa;
 14. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. Promocji i organizacji wolontariatu;
 16. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 17. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 18. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 895 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złotych) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. W ramach funduszu założycielskiego kwota 1 895 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) stanowi majątek rzeczowy w formie podarowanej przez Fundatora Lustrzanki cyfrowej D3100 18-105 mm VR Nikon, natomiast kapitał w formie pieniężnej w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.

§11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów, ustanowionych przez sąd nawiązek;
 2. Dotacji i subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji państwowych i osób prawnych;
 3. Zbiórek i imprez publicznych;
 4. Dochodów z majątku Fundacji;
 5. Dochodów z działalności gospodarczej;
 6. Odsetek i depozytów bankowych;

§12

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§13

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§14

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§15

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. Dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie;
 5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane tylko na prowadzenie działalności statutowej.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§17

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z
 2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
 3. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.21.Z
 4. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.29.Z
 5. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
 6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z
 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
 8. Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B
 9. Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z
 10. Wydawanie książek – 58.11.Z
 11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
 12. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
 13. Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z
 14. Działalność portali internetowych – 63.12.Z
 15. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
 16. Działalność fotograficzna – 74.20.Z
 17. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
 18. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z
 19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
 20. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
 21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z
 22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
 23. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z
 24. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
 25. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A
 26. Praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C
 27. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E
 28. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z
 29. Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
 30. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana -88.99.Z
 31. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
 32. Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
 33. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z
 34. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
 35. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z

Rozdział V

Organy i organizacja Fundacji.

§18

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji w dalszej części zwany Zarządem;
 2. Rada Fundacji w dalszej części zwana Radą.

§19

 1. Rada jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
 2. Składa się od dwóch do pięciu członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołanych na czas nieokreślony.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada, bezwzględną większością głosów, przy akceptacji Zarządu.
 4. Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. śmierci członka Rady;
  3. z ważnych przyczyn, członka Rady może odwołać Zarząd w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały.
 6. Członkowie Rady:
  1. nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją;
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi.
 9. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.
 11. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego.
 12. Rada podejmuje decyzje większością głosów, w razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
 13. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§20

Do zadań Rady należy:

 1. Wspieranie działalności Fundacji poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 3. Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.
 4. Zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

§21

 1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 5. Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 7. Członek Zarządu może być odwołany przez Zarząd.
 8. Odwołanie członka Zarządu przez Zarząd następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu, przy czym członek Zarządu, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.
 9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 10. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele;
 3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, dotacji i zapisów na rzecz Fundacji;
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 7. Sporządzanie i przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych prawem;
 8. Uchwalanie regulaminów;
 9. Podejmowanie innych spraw niezastrzeżonych dla Rady;
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją;
 13. Przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.

§23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej siedem dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach niemajątkowych, majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§25

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

Rozdział VI

Oddziały Fundacji

§26

 1. Fundacja może powoływać Oddziały Fundacji bez osobowości prawnej.
 2. Oddziały Fundacji powoływane są na wniosek członka Zarządu.
 3. Decyzję o powołaniu Oddziału Fundacji podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków.

§27

 1. Oddziały Fundacji realizują cele statutowe Fundacji na obszarze swojego działania oraz prowadzą działalność zgodną ze Statutem Fundacji.
 2. Oddział Fundacji jest kierowany przez jednego z członków Zarządu, który jest wyznaczony na stanowisko Dyrektora Oddziału Fundacji przez Zarząd, większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Oddziały Fundacji są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań ze swej działalności Zarządowi.
 4. Szczegółowy tryb działania Oddziału Fundacji określa Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Fundacji przyjęty przez Zarząd większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków.

Rozdział VII

Zmiana Statutu

§28

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celu działania Fundacji.

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

§29

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu, chyba, że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd, z uwzględnieniem celów, którym służyła Fundacja.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.

Rozdział IX

Połączenie Fundacji

§30

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała taka dla swojej ważności wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział X

Tytuły honorowe

§31

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, oraz innym, których osiągnięcia są współbieżne z celami Fundacji.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§32

 1. Do spraw nieuregulowanych w Statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 2. Fundator zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Nitka.