pl. Wolności 10, 97-400 Bełchatów
+48 694 042 909
pracownianitka1@gmail.com

Konkurs plastyczny pt. „Ty decydujesz”

Konkurs plastyczny pt. „Ty decydujesz”

konkurs plastyczny

Fundacja Rozwoju Nitka

ogłasza konkurs plastyczny pt. „Ty decydujesz”

adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 z terenu miasta Bełchatowa

CELE KONKURSU

 • propagowanie zdrowego stylu życia

 • przeciwdziałanie uzależnieniom

 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi

 • rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej

 • prezentacja twórczości dziecięcej szerszemu gronu odbiorców

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych z klas 4-8.

 2. Praca powinna być wykonana wspólnie przez dzieci z jednej klasy.

 3. Praca w formie plakatu (format A3, A2 lub A1).

 4. Temat pracy – Ty decydujesz – przeciwdziałanie uzależnieniom.

 5. Technika prac- dowolna z użyciem dowolnych materiałów plastycznych (prace wykonane z nietrwałych, kruchych, obsypujących się i niedosuszonych materiałów nie będą oceniane)

 6. Każda klasa może dostarczyć tylko jedną, wspólną pracę.

 7. Do pracy należy dołączyć i trwale przymocować na odwrocie informację wg wzoru:

KLASA

ADRES PLACÓWKI

 

 

ORGANIZAJCA KONKURSU

 1. Prace należy dostarczyć do godz. 16:00, do Pracowni Nitka, os. Dolnośląskie 204b 97-400 Bełchatów,
  w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7.12.2021r. o godzinie 10:00 w Pracowni Nitka.

NAGRODY

Powołane przez organizatora jury przyzna nagrody rzeczowe – bilety do kina dla całej klasy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich publikowania. Autorzy tych prac zrzekają się majątkowych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.
Odbiór pozostałych prac – osobiście w Pracowni Nitka od dnia 8.12.2021r. Do 15.12.2021r. Po tym terminie prace przechodzą
na własność organizatora, który może nimi dowolnie dysponować.

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców na akceptację postanowień niniejszego regulaminu i zgodą
na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dziecka na potrzeby realizacji konkursu, publikację wizerunku uczestników konkursu do celów promocyjnych instytucji poprzez publikację zdjęć związanych z uczestnictwem w konkursie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Miejskiego Centrum Kultury.